Życie ma kolory wyobraźni...

Temat: Gazeta Prawna - Reaktywacja
2 marca 2006 r. Zastąpi ona obowiązującą obecnie i nieprzystającą do warunków współczesnego obrotu ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 98 z późn. zm.). --Pieniądze i Firma Ujarzmione ryzyko kursowe. --Firma i Klient Montujemy instalację gazową. Przedsiębiorcy, kupując nowe auto, coraz częściej decydują się na montaż instalacji...
Źródło: genesis.net.pl/index.php?showtopic=49974Temat: Donald TUSK
zapomniałes dodac numer ustawy... U S T A W A z dnia 27 czerwca 1997 r. O PARTIACH POLITYCZNYCH Opracowano na podstawie: Dz.U. 2001 Nr 79, poz. 857 Dz.U. 2001 Nr 154, poz. 1802 Dz.U. 2002 Nr 127, poz. 1089 Dz.U. 2003 Nr 57, poz. 507 Dz.U. 2004 Nr 25, poz. 219 Dz.U. 2004 Nr 273, poz. 2703 Dz.U. 2005 Nr 167, poz. 1398 Rozdział 1 (art. 1-2) PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 4 (art. 28 §1-5 ) FINANSE I FINANSOWANIE PARTII POLITYCZNYCH
Źródło: czu.fora.pl/a/a,138.html


Temat: egzekucja kosztów sądowych
Może ktoś mi wyjaśni czy do art. 116 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398, ze zm.) zastosowanie ma...
Źródło: forum-prawne.com.pl/viewtopic.php?t=84


Temat: egzekucja kosztów sądowych
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398). Być może istnieje lepszy sposób zaskarżenia powstałej sytuacji, na którą nie znajduję na razie odpowiedzi, może ktoś z forumpowiczów...
Źródło: forum-prawne.com.pl/viewtopic.php?t=84


Temat: Jak burmistrz miasta Henryk Piłat krzywdzi i niszczy
kosztują adwokaci... a nie założenie sprawy No tu akurat nie trafiłeś. W postępowaniu cywilnyym kosztuje już samo założenia sprawy (ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) Nikt nie ma wątpliwości że ten pan postepował nie uczciwie. Jest też niemal pewne że gdyby nie został oszukany proceder pewnie trwał by do dziś.
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=3771


Temat: Podpisywanie umów o ustanowienie spół-własno prawa do lokalu
02 Marca 2006 wchodzi w życie ustawa z dnia 28 lipca 2005 o kosztach sadowych i cywilnych (Dz U 2005 nr 167 poz 1398). Obniza ona radykalnie oplaty za wpis wlascicielski...
Źródło: debina.waw.pl/viewtopic.php?t=53


Temat: Klan cs co i jak
507 Dz.U. 2004 Nr 25, poz. 219 Dz.U. 2004 Nr 273, poz. 2703 Dz.U. 2005 Nr 167, poz. 1398 Rozdział 2 STRUKTURA I ZASADY KLANU Art. 8 Klany kształtują swoje struktury...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=213957


Temat: Podpisywanie aktów notarialnych
wniosku o wpis własności i współwłasności na podstawie art.42 ust 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398) ... dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398) w kwocie -----------------------------------------------------------------------------------------------150,00 zł 4) opłatę sądową – gotówką – od wniosku o wpis w księdze wieczystej prowadzonej dla wielostanowiskowego garażu podziemnego sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej - na podstawie art.43 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398) w kwocie ---------------------------------------------150,00 zł 5) opłatę sądową – gotówką – od wniosku o wpis hipoteki na podstawie art.42 ust 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398) w kwocie ----------------------------------------------------------------------------------- 200,00 zł 6) podatek od czynności cywilnoprawnej (ustanowienia hipoteki) na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 lit. „b” ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 68, poz. 450) w kwocie --------------------------------------- 19,00 zł 7) wynagrodzenie Notariusza na podstawie §§5, 6 i 7 w związku z §3, §8 oraz na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148 poz.1564 ze zmianami) w łącznej kwocie –------------------------------------------------------------------------------------------ 3.020,00 zł należny od powyższego wynagrodzenia podatek od towarów i usług według stawki 22% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. Nr 54 poz. 535) w kwocie –------------------------------------------------------------ 664,40 zł
Źródło: osmanczyka.fora.pl/a/a,139.html


Temat: Sami sobie załatwimy podwyżki
późniejszymi zmianami zawartymi w: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288, Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586. Art. 18. KP § 1. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na...
Źródło: oddzialwartcywilnych.fora.pl/a/a,381.html


Temat: Zagrożenia na naszym stanowisku pracy
Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 48 poz. 288 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z dnia 21 marca 2008 r.) Na podstawie art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716) wprowadza się następujące zmiany: 1) § 2 otrzymuje ... genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie; 3) hodowle komórkowe; 4) pasożyty wewnętrzne człowieka. 2. Klasyfikacja i wykaz szkodliwych czynników biologicznych są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia."; 2) w § 4 ... w przepisach ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233)."; 3) w § 8 w ust. 1 wprowadzenie do ... Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672. czy zielone ludki,nie...
Źródło: oddzialwartcywilnych.fora.pl/a/a,183.html


Temat: O co walczymy z WBE
emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 8 poz. 66). Przepis ustawy o kosztach sądowych stanowi, iż „strona w całości zwolniona od kosztów sądowych ... Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. zmienionej następnie protokołem nr 3,5 i 8 oraz uzupełnioną Protokołem nr 2, z którego Europejski Trybunał Praw Człowieka w wydawanych wyrokach wyprowadza twierdzenie, iż jakkolwiek ... ww. opłaty dokonują sądy okręgowe w Szczecinie, Rzeszowie i Olsztynie. Zwrotu opłaty sądowej w kwocie 30 zł (słownie: trzydzieści zł) proszę dokonać na moje konto bankowe Nr …………………………… R……. K……
Źródło: zmechforum.wxv.pl/viewtopic.php?t=11


Temat: adwokat z urzędu
Nr 43, poz. 296, z późn. zm.2)). 3. Sąd może odebrać od osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych przyrzeczenie o treści: "Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem...
Źródło: kryminalistyka.fr.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=1759


Temat: Nowe rewelacje w kwestii podwyżek.
Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044, Nr 218 poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz.484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136 poz. 959 i Nr 138, poz. 976, Nr 204 poz. 1482 i Nr 230 poz. 1698 oraz z 2008 r., Nr 41, poz. 251. 2 2. Sędziemu pełniącemu funkcję konsultanta kilku asesorów przysługuje dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1, powiększony...
Źródło: sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=1089


Temat: Firmy działające w strefie ekonomicznej
Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) powstały w Polsce po 1 stycznia 1995 r. Możliwość ich tworzenia wynika z ustawy z 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. nr 123, poz. 600, z późn. zm.; zmiana ostatnia: Dz. U. z 2005 r. nr 167, poz. 1398); zwanej dalej ustawą o SSE. SSE mają za zadanie wspomagać i pobudzać w słabszych ekonomicznie regionach (częściach) ... ustanawia się strefę, wielkość wymaganych wydatków na inwestycję na terenie strefy określają rozporządzenia Rady Ministrów. Są to: - Kamiennogórska SSE Małej Przedsiębiorczości (rozporządzenie Rady Ministrów z 14.09.2004 r. - Dz. U. nr 222, poz. 2250, z późn. zm.; zmiana ostatnia: Dz. U. z 2005 r. nr 247, poz. 2095); - Katowicka SSE (rozp. RM z 14.09.2004 r. - Dz. U. nr 222, poz. 2251, z późn. zm.; zmiana ostatnia: Dz. U. z 2005 r. nr 186, poz. 1550); - Kostrzyńsko-Słubicka SSE (rozp. RM z 14.09.2004 r. - Dz. U. nr 222, poz. 2252, z późn. zm.; zmiana ostatnia: Dz. U. z 2005 r. nr 214, poz. 1788); - Krakowska SSE "Krakowski Park Technologiczny" (rozp. RM z 14.09.2004 r. - Dz. U. nr 220, poz. 2232, z późn. zm.; zmiana ostatnia: Dz. U. z 2005 r. nr 182, poz. 1529); - Legnicka SSE (rozp. RM z 14.09.2004 r. - Dz. U. nr 219, poz. 2217, z późn. zm.; zmiana ostatnia: Dz. U. z 2006 r. nr 59, poz. 410); - Łódzka SSE (rozp. RM z 7.09.2004 r. - Dz. U. nr 215, poz. 2183, z późn. zm.; zmiana ostatnia: Dz. U. z 2006 r. nr 5, poz. 27); - Pomorska SSE (rozp. RM z 14.09.2004 r. - Dz. U. nr 224, poz. 2270, z późn. zm.; zmiana ostatnia: Dz. U. z 2005 r. nr 158, poz. 1327); - Mielecka SSE "EURO-PARK MIELEC" (rozp. RM z 14.09.2004 r. - Dz. U. nr 218, poz. 2209, z późn. zm.; zmiana ostatnia: Dz. U. z 2005 r. nr 129, poz. 1080); - Słupska SSE (rozp. RM z 14.09.2004 r. - Dz. U. nr 218, poz. 2210, z późn. zm.; zmiana ostatnia: Dz. U. z 2005 r. nr 189, poz. 1539); - Starachowicka SSE "Starachowice" (rozp. RM z 14.09.2004 r. - Dz. U. nr 222, poz. 2253, z późn. zm.; zmiana ostatnia: Dz. U. z 2005 r. nr 181, poz. 1502); - Suwalska SSE (rozp. RM z 14.09.2004 r. - Dz. U. nr 224, poz. 2271, z późn. zm.; zmiana ostatnia: Dz. U. z 2005 r. nr 214, poz. 1789); - Tarnobrzeska SSE "EURO-PARK-WISŁOSAN" (rozp. RM z 14.09. 2004 r. - Dz. U. nr 226, poz. 2286, z późn. zm.; zmiana ostatnia: Dz. U. z 2006 r. nr 63, poz. 442); - Wałbrzyska SSE "INWEST-PARK" (rozp. RM z 14.09.2004 r. - Dz. U. nr 218, poz. 2211, z późn. zm.; zmiana ostatnia: Dz. U. z 2006 r. nr 8, poz. 45); - Warmińsko-Mazurska SSE (rozp. RM z 7.09.2004 r. - Dz. U. nr 215, poz. 2184, z późn. zm.; zmiana ostatnia: Dz. U. z 2005 r. nr 214, poz....
Źródło: samorzadninetaunet.fora.pl/a/a,4.html


Temat: Sami sobie załatwimy podwyżki
…………………………………………………………………………….… ........................., dnia .................. Imię i nazwisko miejscowość ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. adres ………………………………………………………………………………. stanowisko DOWÓDCA (SZEF / KOMENDANT) JW………...... Numer (nazwa) ………..................................................................................... Kod, miejscowość Na podstawie art. 18 3c § 1 Kodeksu Pracy (Dz. U. Nr 24 poz. 141 z dnia 26 czerwca 1974 r. z poz. zm.) zwracam się z roszczeniem o wyrównanie wynagrodzenia ze stosunku pracy do wysokości wynagrodzenia przysługującego na stanowisku starszego ... wysokości jednomiesięcznego minimalnego wynagrodzenie za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. ...................................................... Imię i nazwisko .................................................................................................................................................................................................................................. Przepisy powołane: Ustawa Kodeks Pracy Dz. U. Nr 24 poz. 141 z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami zawartymi w: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288, Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586. Art. 18. KP § 1. Postanowienia umów o pracę oraz...
Źródło: oddzialwartcywilnych.fora.pl/a/a,381.html